Executive Board Members

CHAIR

Nancy Eng

TREASURER

Tony Wong

SECRETARY

Vincent Choi

Board Members

Veronica Tsang​

Andy Lun

Sherry Huang, MD, FAAP

David Fung

Quentin Huie

Close Menu